Jaesub Jo

  • Black Belt 1th DAN (Graduated by Paulo Guimaraes)
  • 14 years attending Roots BJJ
  • Roots Korea Instructor
  • Special Training of Muay Thai / Tae Kwon Do / MMA

Awards & Achievements

  • Motor one Bjj Chapion ship 2009 Seaul
  • XI copa prata casa de Jiu-Jitsu 2010 Rio de Janeiro, Brazil
  • Estadual Rio 2010 2010 Rio de Janeiro, Brazil
  • World Pro Jiu-Jitsu Korea trial 2014 Seoul, Korea
  • Korea Pro Jiu-Jitsu League 2014 Seoul, Korea

 

Location and contact details [CLICK HERE]

JAESUB JO